View Mode: Normal | Article List

詩經 Book of Odes - 綿蠻 MIAN MAN

  
[ 2006-04-20 19:48:06 pm | Author: Admin ]

綿蠻 MIAN MAN

綿蠻黃鳥、止于丘阿。
道之云遠、我勞如何。
飲之食之、教之誨之、命彼後車、謂之載之。

綿蠻黃鳥、止于丘隅。
豈敢憚行、畏不能趨。
飲之食之、教之誨之、命彼後車、謂之載之。

綿蠻黃鳥、止于丘側。
豈敢憚行、畏不能極。
飲之食之、教之誨之、命彼後車、謂之載之。

There is that little oriole ,
Resting on a bend of the mound .

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 綿蠻 MIAN MAN

  
[ 2006-04-19 21:14:46 pm | Author: Admin ]

綿蠻 MIAN MAN

綿蠻黃鳥、止于丘阿。
道之云遠、我勞如何。
飲之食之、教之誨之、命彼後車、謂之載之。

綿蠻黃鳥、止于丘隅。
豈敢憚行、畏不能趨。
飲之食之、教之誨之、命彼後車、謂之載之。

綿蠻黃鳥、止于丘側。
豈敢憚行、畏不能極。
飲之食之、教之誨之、命彼後車、謂之載之。

There is that little oriole ,
Resting on a bend of the mound .

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 白華 BAI HUA

  
[ 2006-04-19 21:13:53 pm | Author: Admin ]

白華 BAI HUA

白華菅兮、白茅束兮。
之子之遠、俾我獨兮。

英英白雲、露彼菅茅。
天步艱難、之子不猶。

滮池北流、浸彼稻田。
嘯歌傷懷、念彼碩人。

樵彼桑薪、卬烘于煁。
維彼碩人、實勞我心。

鼓鍾于宮、聲聞于外。
念子懆懆、視我邁邁。

有鶖在梁、有鶴在林。
維彼碩人、實勞我心。

鴛鴦在梁、戢其左翼。
之子無良、二三其德。

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 隰桑 XI SANG

  
[ 2006-04-19 21:13:01 pm | Author: Admin ]

隰桑 XI SANG

隰桑有阿、其葉有難。
既見君子、其樂如何。

隰桑有阿、其葉有沃。
既見君子、云何不樂。

隰桑有阿、其葉有幽。
既見君子、德音孔膠。

心乎愛矣、遐不謂矣。
中心藏之、何日忘之。

In the low , wet grounds , the mulberry trees are beautiful ,
And their leaves are luxuriant .

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 黍苗 SHU MIAO

  
[ 2006-04-19 21:11:53 pm | Author: Admin ]
黍苗 SHU MIAO

芃芃黍苗、陰雨膏之。
悠悠南行、召伯勞之。

我任我輦、我車我牛。
我行既集、蓋云歸哉。

我徒我御、我師我旅。
我行既集、蓋云歸處。

肅肅謝功、召伯營之。
烈烈征師、召伯成之。

原隰既平、泉流既清。
召伯有成、王心則寧。

Tall and strong grows the young millet ,
Fattened by the genial rains .
Very long was our journey to the south ,
But the earl

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 采綠 CAI LU

  
[ 2006-04-19 21:10:52 pm | Author: Admin ]
采綠 CAI LU

終朝采綠、不盈一匊。
予髮曲局、薄言歸沐。

終朝采藍、不盈一擔。
五日為期、六日不儋。
我不見兮、我心不說。

彼都人士、充耳琇實。
彼君子女、謂之尹吉。
我不見兮、我心苑結。

彼都人士、垂帶而厲。
彼君子女、卷髮如蠆。
我不見兮、言從之邁。

匪伊垂之、帶則有餘。
匪伊卷之、髮則有旟。
我不見兮、云何盱矣。

All the morning I gather the king-grass ,
And do not collect enough to fill my hands .

...

Read More...