View Mode: Normal | Article List
Category: Chinese literature | << | < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > | >>

詩經 Book of Odes - 采菽 CAI SHU

  
[ 2006-04-19 21:06:46 pm | Author: Admin ]
采菽 CAI SHU

采菽采菽、筐之筥之。
君子來朝、何錫予之。
雖無予之、路車乘馬。
又何予之、玄袞及黼。

觱沸檻泉、言采其芹。
君子來朝、言觀其旂。
其旂淠淠、鸞聲嘒嘒。
載驂載駟、君子所屆。

赤芾在股、邪幅在下。
彼交匪紓、天子所予。
樂只君子、天子命之。
樂只君子、福祿申之。

維柞之枝、其葉蓬蓬。
樂只君子、殿天子之邦。
樂只君子、萬福攸同。
平平左右、亦是率從。

汎汎楊舟、紼纚維之。
樂只君子、天之葵之。
樂只君子、福祿膍之。
優哉游哉、亦是戾矣。

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 魚藻 YU ZAO

  
[ 2006-04-19 21:05:36 pm | Author: Admin ]

魚藻 YU ZAO

魚在在藻、有頒其首。
王在在鎬、豈樂飲酒。

魚在在藻、有莘其尾。
王在在鎬、飲酒樂豈。

魚在在藻、依于其蒲。
王在在鎬、有那其居。

The fishes are there , there among the pondweed ,
Showing their large heads .
The king is here , here in Hao ,
At ease and happy , while he drinks .

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 賓之初筵 BIN ZHI CHU YAN

  
[ 2006-04-18 20:17:49 pm | Author: Admin ]

賓之初筵 BIN ZHI CHU YAN

賓之初筵、左右秩秩。
籩豆有楚、殽喝維旅。
酒既和旨、飲酒孔偕。
鐘鼓既設、舉酬逸逸。
大侯既抗、弓矢斯張。
射夫既同、獻爾發功。
發彼有的、以祈爾爵。

籥舞笙鼓、樂既和奏。
烝衎烈祖、以洽百禮。
百禮既至、有壬有林。
錫爾純嘏、子孫其湛。
其湛曰樂、各奏爾能。
賓載手仇、室人入又。
酌彼康爵、以奏爾時。

賓之初筵、溫溫其恭。
其未醉止、威儀反反。

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 青蠅 QING YING

  
[ 2006-04-18 20:16:30 pm | Author: Admin ]

青蠅 QING YING

營營青蠅、止于樊。
豈弟君子、無信讒言。

營營青蠅、止于棘。
讒人罔機、交亂四國。

營營青蠅、止于榛。
讒人罔機、構我二人。

They buzz about , the blue flies ,
Lighting on the fences .
O happy and courteous sovereign ,
Do not believe slanderous speeches .

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 車舝 CHE XIA

  
[ 2006-04-18 20:15:33 pm | Author: Admin ]

車舝 CHE XIA

間關車之舝兮、思孌季女逝兮。
匪飢匪渴、德音來括。
雖無好友、式燕且喜。

依彼平林、有集維鷮。
辰彼碩女、令德來教。
式燕且譽、好爾無射。

雖無旨酒、式飲庶幾。
雖無嘉殽、式食庶幾。
雖無德與女、式歌且舞。

陟彼高岡、析其柞薪。
析其柞薪、其葉湑兮。
鮮我覯爾、我心寫兮。

高山仰止、景行行止。
四牡騑騑、六轡如琴。
覯爾新昏、以慰我心。

...

Read More...

詩經 Book of Odes - 頍弁 KUI BIAN

  
[ 2006-04-18 20:14:45 pm | Author: Admin ]

頍弁 KUI BIAN

有頍者弁、實維伊何。
爾酒既旨、爾殽既嘉。
豈伊異人、兄弟匪他。
蔦與女蘿、施于松柏。
未見君子、憂心弈弈。
既見君子、庶幾說懌。

有頍者弁、實維何期。
爾酒既旨、爾殽既時。
豈伊異人、兄弟具來。
蔦與女蘿、施于松上。
未見君子、憂心怲怲。
既見君子、庶幾有臧。

有頍者弁、實維在首。
爾酒既旨、爾殽既阜。
豈伊異人、兄弟甥舅。
如彼雨雪、先集維霰。

...

Read More...