Chinese Suzhou Embroidery Artist - Ni Xuejuan

Ni Xuejuan was born in Zhenhu town Suzhou city in 1973. Raised in Zhenhu the embroidery town where there are about 8,000 embroidery ladies, Ni Xuejuan was deeply influenced by the embroidery culture there...

Ni Xuejuan embroidery artist

continue reading…